VĂN BẢN DỰ THẢO

  Số ký hiệu Ngày đăng dự thảo Trích yếu
  Dự thảo 22/03/2021 Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
  22/PTNMT 26/01/2021 V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
  DỰ THẢO 20/10/2020 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  DỰ THẢO 20/10/2020 BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030
  DỰ THẢO 20/10/2020 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
  DỰ THẢO 20/10/2020 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
  Dự thảo 05/08/2020 Dự thảo Quy định về công tác Thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
  Dự thảo 28/07/2020 Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIII
  /2019/NQ-HĐND 09/09/2019 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
  /TTr-UBND 09/09/2019 Dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
  /KH-UBND 30/03/2018 Dự thảo kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2018
  /KH-UBND 05/03/2018 Dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
  /KH-UBND 02/08/2017 Dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2020
  /KH-UBND 31/07/2017 Dự thảo kế hoạch triển khai việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn thị xã
  /KH-UBND 07/07/2017 Dự thảo kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã
  /KH-UBND 31/05/2017 Dự thảo Kế hoạch xây dựng cộng đồng an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy
  /KH-UBND 31/05/2017 Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thị xã

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE