Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ tám (kỳ họp cuối năm) HĐND thành phố Ngã Bảy Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ ngày 19, 20 tháng 12 năm 2022)

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ tám (kỳ họp cuối năm) HĐND thành phố Ngã Bảy Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ ngày 19, 20 tháng 12 năm 2022)

Ngày 16-12-2022 - Lượt xem: 431

Stt

Tên văn bản

Tải file

01

Chương trình Kỳ họp

Chương trình

02

Nội quy Kỳ họp

Nội quy

03

Phân tổ thảo luận

Tải file

04

Gợi ý thảo luận

Tải file

Báo cáo

01

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

Phụ lục

02

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Thường trực HĐND thành phố

Báo cáo

03

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

Phụ lục

04

Báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám HĐND thành phố khóa XII của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố

Báo cáo

05

Báo cáo công tác xét xử năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố

Báo cáo

06

Báo cáo công tác kiểm sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố

Báo cáo

07

Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố

Báo cáo

08

Báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

Các tờ trình và thuyết minh dự thảo Nghị quyết trình HĐND (07)

01

Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND thành phố

Tờ trình

02

Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 của UBND thành phố

Tờ trình

Phụ lục

03

Tờ trình về việc dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023 của UBND thành phố

Tờ trình

Phụ lục

04

Tờ trình về việc phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố Ngã Bảy năm 2023 của UBND thành phố

Tờ trình

Phụ lục

05

Tờ trình thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Ngã Bảy của UBND thành phố

Tờ trình

Phụ lục

06

Tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND thành phố năm 2023 của Thường trực HĐND thành phố

Tờ trình

07

Tờ trình thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố của Thường trực HĐND thành phố

Tờ trình

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố (02 báo cáo)

01

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố

Báo cáo

02

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố

Báo cáo

Báo cáo gửi cho đại biểu nghiên cứu đóng góp (11 báo cáo)

01

Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố Ngã Bảy

Báo cáo

02

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Báo cáo

03

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND thành phố

Báo cáo

04

Báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

05

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

06

Báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

07

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của UBND thành phố

Báo cáo

Phụ lục

08

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

09

Báo cáo tình hình thực hiện 05 tiêu chuẩn 30 tiêu chí phường văn minh đô thị nâng cao năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

Phụ lục

10

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố

Báo cáo

11

Báo cáo việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Bảo hiểm xã hội thành phố

Báo cáo

Dự thảo Nghị quyết

01

Nghị quyết về Kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội năm 2023

Dự thảo

Phụ lục

02

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Dự thảo

Phụ lục

03

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023 thành phố Ngã Bảy

Dự thảo

04

Nghị quyết về phân bổ ngân sách thành phố Ngã Bảy năm 2023

Dự thảo

05

Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Ngã Bảy

Dự thảo

Phụ lục

06

Về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy năm 2023

Dự thảo

07

Về kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

Dự thảo


Tin cùng chuyên mục

Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 3
Hôm nay: 1600
Đã truy cập: 1086949