tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Ngày 15-11-2021 - Lượt xem: 47

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực chứng thực (11 TTHC)

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực di chúc

Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Lĩnh vực nuôi con nuôi (02 TTHC)

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Lĩnh vực hộ tịch (18 TTHC)

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Thủ tục Đăng ký kết hôn

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục Đăng ký khai tử

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

Thủ tục Đăng ký giám hộ

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Lĩnh vực bồi thường Nhà nước (01 TTHC)

Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại cấp xã

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Lĩnh vực hòa giải cơ sở (05 TTHC)

Thủ tục Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Thủ tục Công nhận hòa giải viên

Thủ tục Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Thủ tục Thôi làm hòa giải viên

Thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Lĩnh vực đất đai (01 TTHC)

Hòa giải tranh chấp đất đai

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường (01 TTHC)

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Lĩnh vực thi đua khen thưởng (05 TTHC)

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo (10 TTHC)

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Lĩnh vực Dân tộc (02 TTHC)

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lĩnh vực phòng chống thiên tai (02 TTHC)

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (05 TTHC)

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cẩu của tố chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Lĩnh vực Người có công (02 TTHC)

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (08 TTHC)

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai tang

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em (04 TTHC)

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội (04 TTHC)

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lĩnh vực Quản lý công sản (09 TTHC)

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định điều chuyển tài sản công.

Quyết định bán tài sản công.

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CPngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.

Quyết định thanh lý tài sản công.

Quyết định tiêu hủy tài sản công.

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Lĩnh vực Văn hóa Cơ sở (03 TTHC)

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Lĩnh vực Thư viện (03 TTHC)

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Lĩnh vực Thể dục thể thao (01 TTHC)

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lĩnh vực công an (21 TTHC)

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu

Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Thủ tục Đăng ký thường trú

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 

Thủ tục Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Thủ tục Tách sổ hộ khẩu

Thủ tục Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Thủ tục Xóa đăng ký thường trú

Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Thủ tục Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Thủ tục Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu

Thủ tục Cấp lại sổ tạm trú  tại Công an cấp xã

Thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú  tại Công an cấp xã

Thủ tục Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã

Thủ tục Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

Thủ tục Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

Lĩnh vực đường thủy, nội địa (08 TTHC)

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn 2hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người).

Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư (03TTHC)

Thông báo thành lập tổ hợp tác.

Thông báo thay đổi tổ hợp tác.

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật (01 TTHC)

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Lĩnh vực thủy lợi (01 TTHC)

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

Lĩnh vực Thanh tra (08 TTHC)

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã

Thủ tục giải quyết tố cáo cấp xã

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Thủ tục xử lý đơn cấp xã

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thủ tục thực hiện việc giải trình


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 4
Hôm nay: 1242
Đã truy cập: 474476