tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Ngày 13-08-2021 - Lượt xem: 32

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

STT

TÊN THỦ TỊCH HÀNH CHÍNH

Ghi chú

 

 

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, ấp đặc biệt khó khăn

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TB&XH

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

3

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

4

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

6

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

7

 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

8

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

9

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

10

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

11

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

12

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

13

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

14

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

15

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

16

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

17

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

18

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

LĨNH VỰC THANH TRA

19

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

20

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

21

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

22

Xử lý đơn tại cấp huyện

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

23

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

24

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

25

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

26

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

27

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

28

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

29

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

30

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

31

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

32

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

33

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

34

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

35

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

36

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

37

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

38

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

39

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

40

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

41

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

42

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

43

Xoá đăng ký thế chấp

44

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

45

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

46

Cấp bản sao từ sổ gốc

LĨNH VỰC NỘI VỤ

47

Thủ tục thấm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

48

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

49

Thấm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

50

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

51

Thủ tục thành lập hội

52

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

53

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

54

Thủ tục đổi tên hội

55

Thủ tục hội tự giải thể

56

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

57

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

58

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

59

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

60

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

61

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

62

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

63

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

64

Thủ tục đổi tên quỹ

65

Thủ tục quỹ tự giải thể

66

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

67

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

68

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 815
Đã truy cập: 474049