Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Công khai các Quyết định về TTHC

Công khai các Quyết định về TTHC

Ngày 09-01-2022 - Lượt xem: 63

STT

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

NỘI DUNG TRÍCH YẾU

VĂN BẢN TRIỂN KHAI

(Văn phòng UBND thành phố)

01

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 25/01/2021

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài chính tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 218/VP ngày 25/01/2021

02

Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 27/01/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 03Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 263/VP ngày 01/02/2021

03

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 04/02/2021

Về việc phê duyệt Danh mục dịch vục ông trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công văn số 636/VP ngày 17/3/2021

04

Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 400/VP ngày 23/02/2021

05

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 23/02/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 420/VP ngày 24/02/2021

06

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 08/3/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 571/VP ngày 09/3/2021

07

Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/3/2021

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trong lĩnh vực Xây dựng.

Công văn số 620/VP ngày 16/3/2021

08

Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

Công văn số 636/VP ngày 17/3/2021

09

Quyết định số 585/QĐ-
UBND ngày 24/3/2021

Về việc công bố Danh mục thủ
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Hậu Giang

Công văn số 732/VP ngày 26/3/2021

10

Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 826/VP ngày 05/4/2021

11

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 12/4/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NgànhVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công văn số 884/VP ngày 14/4/2021

12

Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 29/4/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính điều chỉnh thời gian giải quyết trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 1052/VP ngày 04/5/2021

13

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 1263/VP ngày 24/5/2021

14

Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 02/7/2021

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công văn số 1581/VP ngày 02/7/2021

15

Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 16/7/2021

Ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Công văn số 1697/VP ngày 19/7/2021

16

Quyết định số
1489/QĐ-UBND ngày 03/8/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ,
hủy công khai trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực thành lập và hoạt
động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của
ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2034/VP ngày 13/8/2021

17

Quyết định số
1554/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

Về việc phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi, thú y,thủy sản thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu
Giang.

Công văn số 2035/VP ngày 13/8/2021

18

Quyết định số 992/QĐ-
UBND ngày 01/6/2021

Về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài
nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2037/VP ngày 13/8/2021

19

Quyết định số
1017/QĐ-UBND ngày 07/6/2021

Công bố thủ tục hành
chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản
lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2038/VP ngày 13/8/2021

20

Quyết định số
1296/QĐ-UBND ngày 09/7/2021

Về việc phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2039/VP ngày 13/8/2021

21

Quyết định số
1335/QĐ-UBND ngày 16/7/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh
vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu
Giang.

Công văn số 2040/VP ngày 13/8/2021

22

Quyết định số
1336/QĐ-UBND ngày 16/7/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh
vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2041/VP ngày 13/8/2021

23

Quyết định số
1433/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021

Công bố
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Ngành Lao động -Thương binh và Xã hội về việc thực
hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19.

Công văn số 2042/VP ngày 13/8/2021

24

Quyết định số
1488/QĐ-UBND ngày 03/8/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2044/VP ngày 13/8/2021

25

Quyết định số
1552/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021

Về việc
công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh
vực việc làm, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động; bảo trợ xã hội, thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Ngành Lao động -Thương binh và Xã hội

Công văn số 2045/VP ngày 13/8/2021

26

Quyết định số
1590/QĐ-UBND ngày 13/8/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ
thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất
lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công văn số 2087/VP ngày 16/8/2021

27

Quyết định số
1574/QĐ-UBND ngày 12/8/2021

Về việc phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2088/VP ngày 16/8/2021

28

Quyết định số
1577/QĐ-UBND ngày 12/8/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ, đường
thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu
Giang.

Công văn số 2093/VP ngày 16/8/2021

29

Quyết định số
1668/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công văn số 2224/VP ngày 27/8/2021

30

Quyết định số
1699/QĐ-UBND ngày 06/9/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ
thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2324/VP ngày 07/9/2021

31

Quyết định số
1756/QĐ-UBND ngày 14/9/2021

Về việc công bố Danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành,sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2408/VP ngày 15/9/2021

32

Quyết định số 1936/QĐ-
UBND ngày 13/10/2021

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính cấp xã trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công văn số 2861/VP ngày 15/10/2021

33

Quyết định số 1985/QĐ-
UBND ngày 20/10/2021

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong
giải quyết 34 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Quản lý
các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 2974/VP ngày 22/10/2021

34

Quyết định số
2004/QĐ-UBND ngày 22/10/2021

Về việc công bố
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của
doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 3012/VP ngày 25/10/2021

35

Quyết định số 2034/QĐ-
UBND ngày 28/10/2021

V/v công bố Danh mục thủ tục
hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế trong
lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Công văn số 3136/VP ngày 01/11/2021

36

Quyết định số
2171/QĐ-UBND ngày 12/11/2021

Về việc phê duyệt
quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của ngành Tư pháptỉnh Hậu Giang

Công văn số 3346/VP ngày 15/11/2021

37

Quyết định số
2170/QĐ-UBND ngày 12/11/2021

Về việc công bố thủ
tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 3368/VP ngày 15/11/2021

38

Quyết định số
2188/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

Về việc phê duyệt
quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínhlĩnh vực kế hoạch-nghiệp vụ, phát
triển nông thôn, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Công văn số 3427/VP ngày 16/11/2021

39

Quyết định số
2261/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021

Phê duyệt
quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Ngành
Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Công văn số 3631/VP ngày 27/11/2021

40

Quyết định số
2266/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

Về việc công bố
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc
phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư (do Ban Quản lý các
khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao Hậu Giang thực hiện).

Công văn số 3647/VP ngày 29/11/2021

41

Quyết định số
2305/QĐ-UBND ngày 30/11/2021

Về việc sửa đổi, bổ
sung Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 122 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Công Thương

Công văn số 3683/VP ngày 01/12/2021

42

Quyết định số2510/QĐ-UBNDngày 21/12/202

V/v công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Công văn số 3976/VP ngày 21/12/2021


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 725
Đã truy cập: 642418