LĨNH VỰC CÔNG AN

1

Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu

2

Thủ tục Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

3

Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu

4

Thủ tục Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

5

Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu

6

Thủ tục Cấp lại sổ tạm trú  tại Công an cấp xã

7

Thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

8

Thủ tục Đăng ký thường trú

9

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 

10

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú  tại Công an cấp xã

11

Thủ tục Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

12

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

13

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

14

Thủ tục Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

15

Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

16

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã

17

Thủ tục Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

18

Thủ tục Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

19

Thủ tục Tách sổ hộ khẩu

20

Thủ tục Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

21

Thủ tục Xóa đăng ký thường trú

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

3

Tiếp công dân tại cấp xã

4

Xử lý đơn tại cấp xã

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

6

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

3

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

4

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

6

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai tang

7

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

8

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

9

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm

10

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

11

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

12

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.

13

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

14

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

2

Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

3

Lựa chọn nhà thầu qua mạng

4

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

5

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

6

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

7

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

8

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

9

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

10

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

11

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

12

Phê duyệt danh sách ngắn

13

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

14

Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

15

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

16

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

17

Làm rõ hồ sơ dự thầu

18

Mở thầu

19

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

20

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

21

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

22

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

23

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

24

Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

25

Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

26

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

27

Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

28

Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

29

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

30

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

31

Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

32

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

33

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

34

Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

35

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - CHỨNG THỰC

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ con

5

Đăng ký khai tử

6

Đăng ký khai sinh lưu động

7

Đăng ký kết hôn lưu động

8

Đăng ký khai tử lưu động

9

Đăng ký giám hộ

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

11

Thay đổi, cải chính. bổ sung hộ tịch

12

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

Đăng ký lại khai sinh

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Đăng ký lại kết hôn

16

Đăng ký lại khai tử

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

18

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

19

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

20

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

21

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HÒA GIẢI CƠ SỞ

1

Thủ tục bầu hòa giải viên

2

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

5

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

LĨNH VỰC NỘI VỤ - TÔN GIÁO

1

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

2

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

4

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5

Thủ tục đăng ký người vào tu

6

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

LĨNH VỰC NỘI VỤ - KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - LÂM NGHIỆP

1

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - TRỒNG TRỌT

1

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE