NGÃ BẢY PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 90 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2020)
Huỳnh Thanh Cần 30/07/2020 00:42
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam, không hiểu lý luận thì như người mù đi trong đêm”, theo tư tưởng của Bác "Để lật đổ được chế độ tư bản, xây dựng chế độ xã hội mới cần có sự lãnh đạo của Đảng, được vũ trang bằng Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết mang bản chất khoa học và cách mạng, muốn để chủ nghĩa Mác - Lênin đến được với phong trào công nhân và các tầng lớp Nhân dân phải thông qua một quá trình đó là công tác lý luận chính trị. Đây là biện pháp chủ yếu để giác ngộ quần chúng làm cho mọi người có nhận thức đúng đắn về mục tiêu, con đường, lực lượng, chiến lược, sách lược, phương pháp đấu tranh cách mạng để giành và giữ chính quyền.

Từ những nhận định trên cho thấy Bác đã vượt qua những hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sỹ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc - Bác Hồ của chúng ta khẳng định chỉ có Chủ nghĩa Mác - Lênin và công tác truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin đến giai cấp công nhân và các tầng lớp Nhân dân mới là con đường duy nhất để cứu nước Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ . Vì thế mà Bác và các chiến sỹ cách mạng tiền bối đã ra sức tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam lúc bấy giờ trực tiếp bằng những hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách báo, truyền đơn, tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ,... lập ra những bộ phận phụ trách công tác tuyên truyền như đội ngũ những người làm công tác lý luận, những người làm công tác tuyên truyền, cổ động chính trị, những biên tập viên và phóng viên hoạt động tích cực để tiến tới sự kiện trọng đại lịch sử dân tộc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930.

Khi được thành lập nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Đảng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động công nhân, nông dân Mit-tinh, biểu tình, chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đáp lại lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính một số nơi không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, Mit-tinh của Nhân dân. Từ đó ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá duy nhất được lưu giữ đến ngày nay, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Ngày 1/8/2002, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống, ngành Tuyên giáo đã được Nhà nước tặng phần thưởng cao quý “Huân chương sao vàng”.

Như vậy, ngày 1/8/1930 được coi là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, nhưng trên thực tế thì công tác Tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng - Từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, qua đó cho thấy công tác Tuyên giáo là lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Với chiều dài lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn trên các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục… nó tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, do đó đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với công tác Tuyên giáo trước những yêu cầu ngày càng cao trong việc đảm bảo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và Nhân dân.

Cùng với sự trưởng thành chung trong 15 năm qua ngành Tuyên giáo thị xã trước đây (nay là thành phố Ngã Bảy) luôn phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình tư tưởng chính trị; chủ động, kịp thời triển khai, quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị và Nhân dân luôn chung sức, chung lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể như: Năm 2013, xã Đại Thành - đơn vị cấp xã đầu tiên đạt chuẩn xã Nông thôn mới ở Đồng bằng Sông Cửu Long; năm 2014, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Ngã Bảy vinh đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn đô thị loại III; Năm 2015, xã Hiệp Lợi đạt chuẩn xã Nông thôn mới, đưa thị xã Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới; cũng trong năm 2015, 03 đơn vị phường trong thị xã được công nhận đạt chuẩn phường văn minh đô thị...và sau nhiều năm phấn đấu xây dựng ngày 01/02/2020 thị xã được công nhận là thành phố thuộc tỉnh và xã Đại Thành, Tân Thành được công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao.

Từ những thành tích đó cho thấy vai trò của công tác Tuyên giáo được thể hiện rõ hơn trong những đóng góp thiết thực từ công tác tổ chức học tập, quán triệt kịp thời nghị quyết của đảng các cấp để chủ trương, đường lối của Đảng đi vào đời sống của các tầng lớp Nhân dân đến việc nắm bắt diễn biến tư tưởng trong Đảng, tâm trạng của Nhân dân và dư luận xã hội; tập trung tuyên truyền và trực tiếp tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy nhiều văn kiện quan trọng trong hoạch định các kế hoạch, quy hoạch phát triển của địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Ngã Bảy trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị lớn thứ hai của tỉnh Hậu Giang với con người Ngã Bảy "Văn minh, thanh lịch, giàu lòng mến khách" trong hiện tại và tương lai, đáp ứng được quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, công tác Tuyên giáo Ngã Bảy cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Một là: Cần nhận thức rõ hơn, sâu hơn về bối cảnh và những đặc điểm mới tác động đến công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Chủ động, nỗ lực trước một bước để dự báo, đề xuất và tham gia tích cực giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn.

- Hai là: Xác định rõ vị trí của đội ngũ cán bộ công chức ngành Tuyên giáo - xác định rõ nhiệm vụ của ngành là xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống văn hóa, dân tộc để từ đó mỗi cán bộ có nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Ba là: Tập trung tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, đường lối, chủ trương, chiến lược trong công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII); tiếp tục triển khai và tổ chức học tập có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Bốn là: Thực hiện tốt phương châm công tác Tuyên giáo hướng về cơ sở, sát với Nhân dân, tăng cường đối thoại mang tính xây dựng, tham gia trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống Nhân dân, kịp thời nắm bắt, phát hiện, đề xuất, biểu dương nhân rộng những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, đồng thời phản bác, đấu tranh có hiệu quả những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, phản động, thù địch; bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.

- Năm là: Chấp hành tốt quan điểm chỉ đạo của Thành ủy - Phải nhận thức đúng đắn quan điểm công tác Tuyên giáo là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, của tất cả đảng viên, của hệ thống chính trị với sự tham gia đóng góp của Nhân dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng phải luôn kiên định nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phải luôn tự hào rằng mình là người có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ thành phố.

 

BTG Thành ủy Ngã Bảy
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE