VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  56-CTr/TU 05/03/2020 Thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  55-CTr/TU 05/03/2020 Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  54-CTr/TU 02/03/2020 Chương trình nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
  141-KH/TU 24/02/2020 Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp, thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng các cấp
  207-TB/TU 20/02/2020 V/v lịch tổ chức đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  138-KH/TU 19/02/2020 Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07/02/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng, khóa XII
  697-CV/TU 19/02/2020 V/v tham mưu, báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
  696-CV/TU 19/02/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  695-CV/TU 19/02/2020 V/v báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
  136-KH/TU 10/02/2020 Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”
  135-KH/TU 10/02/2020 Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”
  134-KH/TU 10/02/2020 Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về xây dựng định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”
  133-KH/TU 14/01/2020 Kế hoạch học tập, thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  389-BC/TU 29/01/2020 Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020)
  685-CV/TU 03/02/2020 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  52-CTr/TU 03/02/2020 Chương trình nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
  205-TB/TU 21/01/2020 Về việc báo cáo và phân công trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
  22-CT/TU 17/01/2020 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  677-CV/TV 07/01/2020 Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Tết năm 2020
  50-CTr/TU 06/01/2020 Chương trình trọng tâm tháng 01 năm 2020
  49-CTr/TU 24/12/2019 Chương trình công tác quý I năm 2020
  11-NQ/TU 24/12/2019 Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE