LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

16

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

17

Cấp bản sao từ sổ gốc

18

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

19

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

20

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

21

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

22

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

23

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

24

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

25

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

26

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

27

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

28

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

29

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

30

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

31

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

32

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

33

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

34

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

35

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

36

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

37

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

9

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

10

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

11

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

12

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

15

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

16

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

17

Thủ tục thấm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

18

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

19

Thấm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

20

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

21

Thủ tục thành lập hội

22

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

23

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

24

Thủ tục đổi tên hội

25

Thủ tục hội tự giải thể

26

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

27

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

28

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

29

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

30

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

31

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

32

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

33

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

34

Thủ tục đổi tên quỹ

35

Thủ tục quỹ tự giải thể

36

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

37

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

38

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

39

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

40

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

41

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

42

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

2

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

5

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

6

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

7

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

8

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

9

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

10

Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện  

11

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

12

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

13

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

14

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

15

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

16

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

17

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

18

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

19

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

20

Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

21

Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

22

Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

23

Thủ tục: "Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp"

24

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

25

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, ấp đặc biệt khó khăn

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

4

Tiếp công dân tại cấp huyện

5

Xử lý đơn tại cấp huyện

6

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

6

Đăng ký hợp tác xã

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

25

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

26

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

27

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

28

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

29

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

30

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

31

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

32

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

33

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

34

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

35

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

36

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư

37

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

38

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

39

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

40

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư   thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

41

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

42

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

43

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

44

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

45

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư   thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

46

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

47

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

48

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

49

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

50

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

51

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

52

Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

53

Lựa chọn nhà thầu qua mạng

54

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

55

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

56

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

57

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

58

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

59

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

60

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

61

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

62

Phê duyệt danh sách ngắn

63

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

64

Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

65

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

66

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

67

Làm rõ hồ sơ dự thầu

68

Mở thầu

69

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

70

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

71

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

72

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

73

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

74

Phát hành hồ sơ mời thầu  gói thầu dịch vụ phi tư vấn

75

Làm rõ hồ sơ mời thầu  gói thầu dịch vụ phi tư vấn

76

Sửa đổi hồ sơ mời thầu  gói thầu dịch vụ phi tư vấn

77

Lãm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

78

Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

79

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

80

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

81

Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

82

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

83

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

84

Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

85

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

86

Trình tự, thủ tục điều chuyển TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

87

Trình tự, thủ tục thanh lý TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

88

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao

89

Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

90

Thủ tục báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

91

Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

92

Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

93

Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

94

Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

95

Thủ tục thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng

96

Thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ

97

Thủ tục báo cáo kê khai tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

98

Thủ tục báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

99

Thủ tục điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

100

Thủ tục thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ

101

Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ

102

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

103

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

104

Thủ tục thanh lý rừng trồng không có khả năng thành rừng đối với rừng trồng thuộc Trung ương quản lý

105

Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý

106

Thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

107

Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

108

Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất

LĨNH VỰC KINH TẾ

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Công nhận lần đầu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn thị xã Ngã Bảy

2

Công nhận “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa” và tương đương trên địa

3

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

4

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

6

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

7

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

8

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhâncó vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã)

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã)

11

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã)

12

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã)

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã)

14

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

15

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

16

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

18

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

19

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1

Cấp mới biển số nhà

2

Cấp lại biển số nhà

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

4

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ

5

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà ở

6

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn sửa chữa, cải tạo nhà ở

7

Cấp giấy phép xây dựng công trình

8

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình

9

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn sửa chữa, cải tạo công trình

10

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

11

Gia hạn giấy phép xây dựng

12

Cấp lại giấy phép xây dựng

13

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

14

Cấp giấy phép xây dựng (cấp mới; sửa chữa, cải tạo, di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm, xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

15

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu đô thị, trung tâm cụm, xã, trong khu bảo tồn, khi di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, tỉnh.

16

Thẩm định nhiệm vụ, điêu chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

17

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

18

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện quản lý

19

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

20

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

21

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường địa phương đang khai thác

22

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

23

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

24

Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường địa phương đang khai thác

25

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trên các tuyến hệ thống đường địa phương được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo

26

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

27

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

28

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

29

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

30

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

31

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện đổi tên, tính năng kỹ thuật

32

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

33

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

34

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

35

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

36

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Không cấp GCN)

2

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

5

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

6

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

8

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

9

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

10

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

11

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

12

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

13

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

14

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

15

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

16

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

17

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

18

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

19

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

20

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

21

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

22

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

23

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

24

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

25

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

26

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

27

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

28

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

29

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

30

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

31

Lấy ý kiến của UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

32

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

33

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

34

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

35

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

36

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

37

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

38

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

39

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

40

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

41

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

42

Xoá đăng ký thế chấp

43

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

44

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập trường trung  học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

2

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

3

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

4

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.

5

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

6

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

7

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

8

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

9

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

10

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

11

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

12

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

13

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

14

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

15

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở.

16

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

17

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

18

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

19

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

20

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

21

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

22

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

23

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

24

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

25

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

26

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

27

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

28

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE