V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY
Huỳnh Thanh Cần 14/10/2019 13:37

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét Kế hoạch  số 1339/ KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy về việc tuyển dụng viên chức năm 2019,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy, như sau:

* Chỉ tiêu tuyển dụng của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy là 45 chỉ tiêu, vị trí việc làm và trình độ chuyên môn cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

* Thời gian tổ chức tuyển dụng được thực hiện trong Quý IV năm 2019.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy có trách nhiệm thông báo công khai, rộng rãi kế hoạch tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức xét tuyển theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE