VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 14/10/2019 13:24

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, với các nội dung cụ thể sau:

 1. A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG
 2. I. Mục đích, yêu cầu:

Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và bố trí nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

Nhằm thực hiện tốt nguyên tắc quản lý Nhà nước về quản lý, tuyển dụng và sử dụng viên chức Nhà nước đúng vị trí việc làm.

 1. II. Về nguyên tắc tuyển dụng:

Xét tuyển và tuyển dụng nhân sự phải khách quan, đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, đúng trình độ đào tạo và nhu cầu công việc. Đảm bảo tính công bằng, dân chủ giữa các thí sinh.

 1. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (phỏng vấn).
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu (Trong đó sự nghiệp Giáo dục 38 chỉ tiêu; sự nghiệp khác 07 chỉ tiêu).
 4. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: nhu cầu tuyển dụng 38 vị trí việc làm cụ thể như sau:

1.1. Giáo viên Mầm non: Chỉ tiêu tuyển dụng 26, cụ thể như sau:

- Trường Mầm non Hướng Dương: chỉ tiêu xét tuyển 05

+ Xét tuyển 03 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm Mầm non;

+ Xét tuyển 02 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Hoa Phượng: Chỉ tiêu xét tuyển dụng 02. Vị trí giáo viên Mầm non hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm Mầm non;

- Trường Mẫu giáo Sao Mai: Chỉ tiêu xét tuyển 06.

+ Xét tuyển 03 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành sư phạm Mầm non.

+ Xét tuyển 03 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Phong Lan: Chỉ tiêu xét tuyển 04.

+ Xét tuyển 02 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm Mầm non;

+ Xét tuyển 02 vị trí. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Bông Sen: Chỉ tiêu xét tuyển 07.

+ Xét tuyển 04 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm Mầm non;

+ Xét tuyển 03 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm Mầm non.

- Trường Mẫu giáo Sen Hồng: Chỉ tiêu xét tuyển 02

+ Xét tuyển 01 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm Mầm non;

+ Xét tuyển 01 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên Mầm non hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Mầm non.

1.2. Giáo viên tiểu học: Chỉ tiêu xét tuyển 11, cụ thể như sau:

- Trường Tiểu học Hùng Vương: Chỉ tiêu xét tuyển 02.

+ Xét tuyển 01 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm Tiểu học.

+ Xét tuyển 01 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên tiểu học hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tiểu học.

- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng: Chỉ tiêu xét tuyển 01. Vị trí giáo viên tiểu học hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tiểu học.

- Trường Tiểu học Kim Đồng: Chỉ tiêu xét tuyển 01. Vị trí giáo viên tiểu học hạng II (dạy Tiếng Anh). Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tiếng anh hoặc Cử nhân Tiếng Anh có chứng chỉ sư phạm phù hợp cấp học.

- Trường Tiểu học Tân Thành 2: Chỉ tiêu xét tuyển 01. Vị trí giáo viên tiểu học (dạy tin học) hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc Tin học, công nghệ thông tin chuyên về tin học và có chứng chỉ sư phạm phù hợp cấp học.

- Trường Tiểu học Lái Hiếu: Chỉ tiêu xét tuyển 06

+ Xét tuyển 02 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên tiểu học hạng III. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm Tiểu học.

+ Xét tuyển 03 chỉ tiêu. Vị trí giáo viên tiểu học hạng II. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tiểu học.

+ Xét tuyển 01 chỉ tiêu: Vị trí giáo viên tiểu học hạng II (dạy thể dục). Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Thể dục thể thao hoặc đại học sư phạm Giáo dục thể chất.

1.3. Nhân viên Văn thư: Chỉ tiêu tuyển dụng 01, cụ thể như sau:

- Trường THCS Nguyễn Khuyến: Chỉ tiêu xét tuyển 01 chỉ tiêu.

- Đối tượng: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo: Văn thư, lưu trữ (nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư).

 1. Sự nghiệp khác: Tuyển dụng 07 vị trí việc làm cụ thể như sau:

2.1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tuyển dụng 01 vị trí:

- Chuyên viên Văn thư, lưu trữ.

- Đối tượng: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo: Luật, Quản trị văn phòng.

2.2. Đài Truyền thanh tuyển dụng 01 vị trí:

- Phóng viên.

- Đối tượng: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo: Báo chí hoặc ngành Kế toán; Tài chính (có giấy chứng nhận đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, quay video căn bản).

2.3. Đội Quản lý trật tự đô thị tuyển dụng 03 vị trí:

- Chuyên viên kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, trật tự xây dựng.

- Đối tượng: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng; Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Dân dụng và công nghiệp.

2.4. Trung tâm GDNN - GDTX tuyển 02 vị trí:

 1. a) Chuyên viên Văn thư - lưu trữ tuyển 01 vị trí.

- Đối tượng: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo: Luật, Quản trị văn phòng.

 1. b) Chuyên viên phụ trách giáo vụ tuyển 01 vị trí.

- Đối tượng: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo: Luật; Quản trị văn phòng.

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam/nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 3. c) Có đơn đăng ký dự tuyển.
 4. d) Có lý lịch rõ ràng.
 5. e) Có văn bằng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B đối với trường hợp có bằng chuyên môn Đại học, cao đẳng trở lên (trừ trường hợp có bằng đại học về ngoại ngữ), chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
 6. f) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 7. g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
 8. h) Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đáp ứng đúng chuyên ngành với vị trí cần tuyển.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

 1. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 3. c) Có dị dạng lớn về hình thể không phù hợp với môi trường sư phạm.
 4. d) Phát âm bị ngọng, lắp.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người được tuyển dụng vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
 2. a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
 3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
 4. a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 26/9/2019 đến hết ngày 25/10/2019 trong giờ hành chính.
 5. b) Địa điểm: Người dự tuyển gửi phiếu trực tiếp tại Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Khu hành chính UBND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Điện thoại: 02933.866.380.
 6. NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 7. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 1. Vòng 2
 2. a) Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.
 3. b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 4. c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.
 5. d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
 7. a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 3 Điều 10 định số 29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP(nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 2. c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.
 3. d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 4. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:

Dưới 100 thí sinh: Mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: Mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Từ 500 thí sinh trở lên: Mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019; giao Hội đồng xét tuyển viên chức chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

 Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã để được chỉ đạo kịp thời./.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE