VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 21/06/2019 16:13

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định số lượng, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 238/SNV ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích:

- Tuyển chọn công chức cấp xã bảo đảm về phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng vị trí, chức danh công chức.

- Bố trí, sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ công chức cấp xã đầy đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; xây dựng nguồn cán bộ, công chức kế cận, kịp thời thay thế khi có sự biến động về cán bộ, công chức.

 1. Yêu cầu

Công tác tuyển dụng phải bảo đảm tính khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và có chính sách ưu tiên theo quy định của pháp luật; nội dung, hình thức tuyển dụng phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có nhu cầu tuyển dụng.

 1. SỐ LƯỢNG VÀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019
 2. Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng:01 chỉ tiêu. Cụ thể:

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Đại Thành: 01 chỉ tiêu.

 1. Chuyên ngành tuyển dụng:(Theo danh sách chi tiết nhu cầu tuyển dụng kèm theo kế hoạch này).

III. ĐIỀU KIỆN  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây,không phân biệt dân tộc,nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã
 2. a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 3. b) Đủ 18 tuổi trở lên;
 4. c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
 5. d) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

đ) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng chức danh công chức cấp xã;

 1. e) Có trình độ tin học và ngoại ngữ tương đương chứng chỉ A trở lên;
 2. f) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 3. g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 4. h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và theo yêu cầu của cơ quan tuyển dụng công chức cấp xã.
 5. Người đăng ký dự tuyển ngoài các điều kiện đã được quy định tại Khoản 1 Mục III kế hoạch này, còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung của công chức cấp xã, như sau
 6. a) Phải hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 7. b) Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 8. c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 9. d) Am hiểu về phong tục tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
 10. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
 11. a) Không cư trú tại Việt Nam;
 12. b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 13. c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặcđã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh,cơ sở giáo dục.
 14. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN
 15. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xãthực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn bao gồm:
 16. a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ;
 17. b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyềntrong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơdự tuyển;
 18. c)Bản sao giấy khai sinh;
 19. d)Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đàotạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 1. e)Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trongtuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 2. f) Hai bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người dự tuyển, 02 ảnh màucỡ 4x6 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của người dự tuyển.
 3. Hồsơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để tuyển dụng công chức cấp xã lần sau.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí chức danh công chức cần tuyển. Thí sinh chỉ được chọn 01 ví trí để nộp hồ sơ dự tuyển.

 1. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo điều 8 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, cụ thể:

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức cấp xã:
 2. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh,bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
 3. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
 4. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong Lực lượng Công an Nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viênthanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp và khu vực liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
 5. Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1 Mục V này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.
 6. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
 7. Hình thức: có Thông báo cụ thể sau.
 8. Nội dung và cách tính điểm trong tuyển dụng

Thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

VII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CP XÃ

Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, tổ chức tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định 112/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Dự kiến từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 22/5/2019.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: tại Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy (tầng 3) số 09 đường 3 tháng 2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang điện thoại 0293.3.866.380.

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Giao Phòng Nội vụ thị xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã theo đúng quy định hiện hành. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu, nội dung ôn tập, nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đảm bảo theo quy định.
 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có trách nhiệm thông báo công khai trên trang thông tin điện tử thị xã về kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.
 4. Đài Truyền thanh thị xã có trách nhiệm thông báo công khai và đưa tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.
 5. Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm niêm yết công khai kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường để những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký tuyển dụng. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển theo quyết định phân công của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, phân công công tác.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về phòng Nội vụ thị xã để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết kịp thời./.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE