CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 16/9 - 20/9/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 13/09/2019 09:26

 

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hiệp Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Tân Thành.

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Đại Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Hiếu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Lợi về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Hiệp Lợi.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c phó Bí thư dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, đội trường học năm học 2018 - 2019, tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Ngã Bảy.

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Thường trực giao lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Liên đoàn lao động thị xã 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4.

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến góp ý vào các dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Tờ trình, Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia; trợ lý, thư ký các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cấp cao của đảng, Nhà nước. Điểm tại phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với các ngành nội chính thị xã. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành: Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự, Công an, Quân sự, Thanh tra, Phòng tư pháp thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Thị ủy. Mời lãnh đạo các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư làm việc với đoàn giám sát 1764 của Thị ủy. Mời Chủ tịch UBND thị xã cùng dự (thay thư mời). 8 giờ: Họp Thường trực Thị ủy. Mời Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư làm việc định kỳ với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thị xã. Mời lãnh đạo MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE