CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 10/6-14/6/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 11:08

Thứ Hai, ngày 10/6/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp lệ chi bộ tháng 6/2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư làm việc chuẩn bị Lễ công nhận xã Đại Thành đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2019. Mời đồng chí Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội thị xã; Thường trực Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của xã Đại Thành. Điểm tại Hội trường xã Đại Thành.

Thứ Ba, ngày 11/6/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy xã Đại Thành. Mời Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã; đ/c Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các Đoàn thể chính trị- xã hội thị xã, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh -Xã hội, Công an, Quản lý dự án ĐTXD, Bảo hiểm Xã hội thị xã; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ xã (thay giấy mời). Điểm tại Hội trường xã Đại Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy phường Hiệp Thành. Mời Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các Đoàn thể chính trị- xã hội thị xã, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh -Xã hội, Nội vụ, Công an, Quản lý dự án ĐTXD, Bảo hiểm Xã hội thị xã; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ phường (thay giấy mời). Điểm tại Hội trường phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội Chi bộ ấp 3A trực thuộc Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn, nhiệm kỳ 2020-2022 (đơn vị điểm của Tỉnh). Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng Thị ủy; Thường trực Đảng ủy và đ/c Bí thư chi bộ ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành cùng dự (Lưu ý: Khách mời mặc trang phục lễ hội). Điểm tại Nhà Văn hóa thị trấn ấp Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện. Điểm tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị xã đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy xã Hiệp Lợi. Mời Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thị xã; đ/c Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các Đoàn thể chính trị- xã hội thị xã, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh -Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quản lý dự án ĐTXD, Bảo hiểm Xã hội thị xã; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ xã (thay giấy mời). Điểm tại Hội trường xã Hiệp Lợi.

Thứ Tư, ngày 12/6/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy phường Ngã Bảy. Mời Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã; đ/c Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo phường; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các Đoàn thể chính trị- xã hội thị xã, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh -Xã hội, Công an, Quản lý dự án ĐTXD, Bảo hiểm Xã hội thị xã; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ phường (thay giấy mời). Điểm tại Hội trường phường Ngã Bảy.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy xã Tân Thành. Mời Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã; đ/c Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các Đoàn thể chính trị- xã hội thị xã, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh -Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quản lý dự án ĐTXD, Bảo hiểm Xã hội thị xã; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ xã (thay giấy mời). Điểm tại Hội trường xã Tân Thành.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Mời đ/c Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Thị ủy dự. Giao UBKT Thị ủy mời các đơn vị dự kiến kiểm tra cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy phường Lái Hiếu. Mời Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã; đ/c Ủy viên BTV Thị ủy chỉ đạo phường; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND, các Đoàn thể chính trị-xã hội thị xã, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh -Xã hội, Công an, Quản lý dự án ĐTXD, Bảo hiểm Xã hội thị xã; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ phường (thay giấy mời). Điểm tại Hội trường phường Lái Hiếu.

Thứ Năm, ngày 13/6/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi cơ sở.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Các Phó Bí thư dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Mời các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã (trừ các đ/c Ủy viên BTV Thị ủy dự triển khai ở Tỉnh); các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ- các đoàn thể thị xã; các đồng chí BCH chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy (thay giấy mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Sáu, ngày 14/6/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp nghe Đoàn kiểm tra 1640 báo cáo kết quả kiểm tra các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy về công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Mời các Thành viên Đoàn kiểm tra 1640 dự họp (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE