LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 29/7 - 02/8/2019
Huỳnh Thanh Cần 29/07/2019 15:40

 

THỨ HAI 29/7/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 30/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã tham gia đoàn giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại phường Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường UBND phường Ngã Bảy.

- 7 giờ 30,  Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 THỨ TƯ 31/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 18 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ Hát với nhau. Điểm tại Hội trường UBND phường Ngã Bảy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 01/8/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã học lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (đến ngày 03/8).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 02/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm và kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo tại phòng Lao động Thương binh và XH thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 3 (lầu 3) UBND thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm và kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo tại phòng Lao động Thương binh và XH thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 3 (lầu 3) UBND thị xã.

 

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE