LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 21/10 - 25/10/2019
Huỳnh Thanh Cần 21/10/2019 02:46

 

THỨ HAI 21/10/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 16 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp mặt ngày PNVN 20/10. Điểm tại Hội trường Chi cục thuế KV III, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Công an thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ BA 22/10/2019:

- 9 giờ,  Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về quy hoạch đô thị làm việc với xã Hiệp Lợi. Điểm phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 8 giờ,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự Hội nghị bình xét các danh hiệu ở khu dân cư. Điểm tại nhà văn hóa ấp Đông Bình, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 23/10/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Họp Ban thường vụ. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã ( cả ngày).

THỨ NĂM 24/10/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 - 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 25/10/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 - 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE