LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 15/7-19/7/2019
Huỳnh Thanh Cần 15/07/2019 15:54

 

THỨ HAI 15/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng Đại hội khóa XII. Điểm tại phường  Hiệp Thành

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 16/7/2019:

- 7 giờ 30,  Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự đối thoại với hộ ông Hoàng Văn Đại bị ảnh hưởng dự án 927C. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 - 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận và QCDC 6 tháng đầu năm 2019. Điểm phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự đối thoại với hộ ông Hoàng Văn Đại bị ảnh hưởng dự án 927C. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã .

THỨ TƯ 17/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp xúc cử tri tại xã Hiệp Lợi.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành.

THỨ NĂM 18/7/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã học lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (đến ngày 20/7).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp xúc cử tri tại phường Ngã Bảy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Hiếu.

THỨ SÁU 19/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp xúc cử tri tại xã Đại Thành.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã dự Hội nghị  BCH thị đoàn (mở rộng) Sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp xúc cử tri tại phường Hiệp Thành.

Đã ký và ban hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE