LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 10/6 - 14/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 11:16

THỨ HAI 10/6/2019:

- 9 giờ, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã, đi kiểm tra nông thôn mới nâng cao, ấp Ba ngàn, xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

- 14 giờ, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã, họp lấy ý kiến mức độ hài lòng của nhân dân tại Ban Tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy (theo thư mời).

THỨ BA 11/6/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy xã Đại Thành. Điểm tại Hội trường xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy phường Hiệp Thành. Điểm tại Hội trường phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy xã Hiệp Lợi. Điểm tại Hội trường xã Hiệp Lợi.

THỨ TƯ 12/6/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND dự kỳ họp lần thứ mười một HĐND phường Hiệp Thành (cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND dự kỳ họp lần thứ mười một HĐND phường Hiệp Thành (cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy xã Tân Thành. Điểm tại Hội trường xã Tân Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND, giải quyết công việc cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND đi kiểm tra kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của Đảng ủy phường Lái Hiếu. Điểm tại Hội trường phường Lái Hiếu.

THỨ NĂM 13/6/2019

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ SÁU 14/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ngã Bảy, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE