LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 08/7 - 12/7/2019
Huỳnh Thanh Cần 08/07/2019 09:59

 

THỨ HAI 08/7/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự chạy thử Chương trình Lễ công bố Quyết định xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 09/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30,  Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ TƯ 10/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ NĂM 11/7/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự Đại hội Chi bộ ấp Đông An 2A xã Tân Thành.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ khánh thành trụ sở xã Đại Thành và Lễ công bố Quyết định xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại xã Đại Thành.

THỨ SÁU 12/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã 6 tháng đầu năm. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE