LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 05/8 - 09/8/2019
Huỳnh Thanh Cần 05/08/2019 10:46

 

THỨ HAI 05/8/2019:

- 6 giờ 45, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 8/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp Chi bộ VP HĐND và UBND. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

THỨ BA 06/8/2019:

- 7 giờ 30,  Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Họp sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 THỨ TƯ 07/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, tiếp công dân. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm công tác QSQP địa phương. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan. (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 08/8/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã học lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (đến ngày 10/8).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 09/8/2019:

 - 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE