LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 03/9 - 06/9/2019
Huỳnh Thanh Cần 04/09/2019 16:45

 

THỨ HAI 02/9/2019:

Nghỉ lễ 02/9/2019

THỨ BA 03/9/2019:

- 6 giờ 45, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 9/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phòng họp số 01 UBND tỉnh Hậu Giang (Cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 18 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự Chương trình công diễn báo cáo và thi diễn chính thức chương trình, kịch bản tham dự hội thi các hoạt động tuyên truyền. Điểm tại Trung tâm VHTT-TT thị xã.

THỨ TƯ 04/9/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn xã Tân Thành.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn  phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ NĂM 05/8/2019

- 7 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường THPT Nguyễn Minh Quang.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn xã Hiệp Lợi.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường Mẫu giáo Phong Lan.

- 7 giờ, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trung tâm GDNN - GDTX thị xã.

THỨ SÁU 06/9/2019:

 - 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn  phường phường Ngã Bảy.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp BCH

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE