TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 14/10/2020 18:45

Ngày 14/10/2020, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Ngã Bảy đã tổ chức lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

 

 

Trong thời gian tập huấn, gần 150 cán bộ đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường và các trường học trên địa bàn thành phố sẽ được hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng gồm: Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 29/06/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 09/HĐTĐKT, ngày 16/05/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang về việc khen thưởng cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và hướng dẫn một số hồ sơ khen thưởng nộp trực tuyến...

Thông qua lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng lần này nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong trong công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE