TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 14:27
Để thực hiện tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong thời gian tới

Để thực hiện tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong thời gian tới, làm cơ sở đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã theo quy định, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản và ký số trong các văn bản điện tử khi ban hành thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản.

Hệ thống quản lý văn bản

Tiến hành rà soát, cập nhật thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ trên phần mềm Dịch vụ công. Cập nhật hồ sơ cán bộ công chức, viên chức đơn vị mình trên phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức chung của thị xã. Văn phòng HĐND và UBND thị xã chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng có hiệu quả các phần mềm đã triển khai sử dụng. Phòng Nội vụ thị xã theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và xem đây là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Trước đó, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy cũng đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và các xã phường thực hiện  nghiêm túc công văn số 1158/UBND-TTTH ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, không gửi văn bản giấy.

 

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE