THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG VỤ, CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 26/03/2020 08:21

 

Từ ngày 23/3/2020, UBND thành phố Ngã Bảy đã thành lập 2 đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác cải cách hành chính năm 2020 đến kiểm tra trực tiếp tại một số phòng, ban, ngành cấp thành phố; UBND các xã, phường và một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

 

 

Các đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ, tập trung vào các lĩnh vực như: tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp và quản lý biên chế nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và lĩnh vực công tác thanh niên; công tác cán bộ, công chức, viên chức, lĩnh vực tiền lương; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp và quy tắc nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước; lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước và lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Tại các nơi đến thanh tra, kiểm tra, đoàn sẽ góp ý với địa phương, đơn vị về những mặt còn hạn chế, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp cho UBND thành phố chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chế độ công vụ và công tác cải cách hành chính tốt hơn trong thời gian tới. Các đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao từ ngày 23/3 đến ngày 02/4/2020. Riêng các đơn vị chưa có lịch thanh tra, kiểm tra đợt này, đoàn sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, đeo thẻ công chức, công tác cải cách hành chính và một số nhiệm vụ khác có liên quan được UBND thành phố giao.

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE