THÔNG BÁO NHANH KẾT QỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 15:35

Chiều ngày 13/6/2019, Thị ủy Ngã Bảy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã và các xã, phường.

Hội nghị đã thông báo nhanh các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dịp này, Thị ủy Ngã Bảy cũng đã triển khai kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và kế hoạch số 114-KH/TU, ngày ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 31/5/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE