• TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TÌM HIỂU NỘI DUNG 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC HỒ CHÍ MINH
  • SƠ KẾT BƯỚC 1 CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2015
  • SƠ KẾT XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ
  • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường