• Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tổng kết công tác năm 2017
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  • CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU THUẾ NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THU THUẾ NĂM 2018
  • ỦY BAN MTTQVN THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
  • CÔNG AN THỊ XÃ NGÃ BẢY TRIỆT PHÁ TỤ ĐIỂM ĐÁ GÀ
  • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2017
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA IX
  • THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 01/2018
  • TRIỂN KHAI KỸ THUẬT MỔ PHACO TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ
  • TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2017

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn