• KHÁNH THÀNH CẦU KÊNH BÀ CHỒN XÃ ĐẠI THÀNH
 • THỊ XÃ NGÃ BẢY KHEN THƯỞNG 16 TẬP THỂ VÀ 138 CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
 • KHÁNH THÀNH 2 CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ XI
 • THẢ CÁ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN
 • THỊ XÃ NGÃ BẢY QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ XI
 • SỨC LAN TỎA CỦA PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI
 • 140 HỌC VIÊN THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN
 • CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NGÃ BẢY
 • THỊ ỦY NGÃ BẢY SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM
 • PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KIỂM TRA XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HIỆP LỢI

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường