• THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 10 (KHÓA XI) TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ NĂM 2015
 • PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI
 • PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG XÃ HIỆP LỢI ĐẠT 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ SỞ
 • CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG LÀM VIỆC VỚI THỊ XẢ NGÃ BẢY
 • KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI HIỆP LỢI
 • HƠN 10.000 NGƯỜI THAM GIA LỄ HỘI GIAO THỪA 2015
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ GIAO – NHẬN QUÂN 2015

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường