• ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2/2015
 • THAM QUAN MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO
 • TẬP HUẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015
 • 12 THÁNG TÙ GIAM CHO KẺ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
 • RA MẮT ĐỘI ƯNG CỨU TAI NẠN GIAO THÔNG
 • LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI
 • SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290 VÀ CHỈ THỊ 17 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
 • THỊ ỦY NGÃ BẢY KIỂM TRA KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ, PHƯỜNG
 • CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ
 • BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY NGÃ BẢY MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2015

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường