• HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2017
  • ĐẠI THÀNH CÔNG NHẬN TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN KIỂU MẪU SỐ 5 ẤP BA NGÀN
  • THỊ XÃ NGÃ BẢY THỰC HIỆN THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG LẦN 2/2017
  • CHƯƠNG TRÌNH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUYÊN DƯƠNG THANH THIẾU NHI VƯỢT KHÓ HỌC TỐT
  • LÃNH ĐẠO THỊ XÃ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG
  • ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH HẬU GIANG GẶP GỠ, TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI THỊ XÃ NGÃ BẢY
  • TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
  • CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LÀM VIỆC VỚI XÃ ĐẠI THÀNH VỀ NÂNG CHẤT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LUẬT GIA THỊ XÃ NGÃ BẢY LẦN THỨ 22, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
  • BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 11/2017

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn