• PHƯỜNG LÁI HIẾU TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ – AN TOÀN GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG VÀ SƠ KẾT 3 NĂM CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC (2013-2016)
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
 • Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ngã Bảy nhiệm kỳ 2017-2022
 • TRAO HUY HIỆU 70 NĂM TUỔI ĐẢNG TRƯỚC NIÊN HẠN
 • TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT
 • BÍ THƯ THỊ ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠI THÀNH
 • BƯU ĐIỆN THỊ XÃ NGÃ BẢY KHAI TRƯƠNG BƯU CỤC 3 TẠI PHƯỜNG NGÃ BẢY
 • RA MẮT MÔ HÌNH “TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG”
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ NGÃ BẢY PHÁT HUY HIỆU QUẢ VỐN TÍNH DỤNG QUA 15 NĂM THỰC HIỆN

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

UBND xã phường

http://1tour.vn