• Ra quân thực hiện công trình vệ sinh môi trường
  • SƠ KÊT MÔ HÌNH GIÚP DÂN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • THỊ XÃ NGÃ BẢY SƠ KẾT VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO
  • NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY CÔNG BỐ CÁC QUYỆT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
  • CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở THỊ XÃ NGÃ BẢY
  • ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH HẬU GIANG GẶP GỠ TIẾP XÚC CỬ TRI THỊ XÃ NGÃ BẢY
  • PHƯỜNG NGÃ BẢY SƠ KẾT MÔ HÌNH “3 AN, 3 KHÔNG, 3 CÓ”
  • Lãnh đạo thị xã Ngã Bảy tổ chức 22 cuộc đối thoại với Nhân dân
  • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn