• NGÃ BẢY PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
  • NGÃ BẢY THẢO LUẬN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2016
  • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỘI THẢO SƠ THẢO LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG
  • KHAI MẠC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG NGHIỆP NGÃ BẢY 2016
  • SƠ KẾT CÔNG TÁC THU THUẾ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV/2016
  • SƠ KẾT PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG QUÝ III 9 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV/2016
  • VĂN PHÒNG THỊ ỦY MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG CẤP ỦY CƠ SỞ NĂM 2016

Kinh tế - Chính trị

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn